Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Informacje poufne

Data sporządzenia: 13-11-2018

ViDiS SA - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2018/19    

Zarząd ViDiS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 17 grudnia 2019 roku powziął informację od podmiotu współpracującego z Emitentem o częściowym cofnięciu przez jednego z największych międzynarodowych ubezpieczycieli limitu kredytu przyznanego Emitentowi. Powodem decyzji miała być obawa związana z kontynuacją działalności Spółki po opublikowanym Raporcie Rocznym EBI 7/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że sytuacja finansowa Emitenta jest stabilna, a w zakresie prowadzonej działalności nie pozostaje w żaden sposób zagrożona. Aktualne obroty i przepływy pieniężne realizują się zgodnie z wizją Zarządu i zapewniają bezproblemowe realizowanie wszelkich zobowiązań w krótkiej i średniej perspektywie.

VIDIS S.A. funkcjonuje na rynku NewConnect od blisko 10 lat. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego oraz dba o przekazywanie rzetelnych informacji, w tym dotyczącym sytuacji finansowej i majątkowej. Kierując się zasadą transparentności Zarząd Spółki uznał, że zadłużenie krótkoterminowe dotyczące kredytów bankowych na dzień 30 czerwca 2019 r. w zestawieniu z przepływami pieniężnymi netto wygenerowanymi w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. może budzić obawy odbiorców sprawozdania finansowego w kontekście możliwości terminowej obsługi zadłużenia i płynność spółki, co mogłoby przełożyć się na ryzyko kontynuowania działalności. Zarząd we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w punkcie Założenie kontynuacji działalności wskazał na te okoliczności i uwarunkowania, jednocześnie wskazując na sposób zarządzania nimi, by nie były identyfikowane jako istotne ryzyko. Do sprawozdania finansowego niezależny biegły rewident w dniu 29 listopada 2019 r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że zgodził się z argumentacją Zarządu. Akapit Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności wskazuje wyłącznie na informacje ujawnione przez Zarząd we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego – i jak wskazano w tym akapicie – opinia nie zawiera modyfikacji w tym zakresie.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że rozpoczął rozmowy z ww. ubezpieczycielem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i omówienia możliwych rozwiązań.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na możliwy znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki w przyszłości poprzez zmianę wyceny instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data sporządzenia: 13-11-2018

ViDiS SA - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2018/19    
 
Zarząd ViDiS S.A. "Spółka", "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości prognozę finansową na bieżący rok obrotowy, tj. za okres od 1.07.2018 do 30.06.2019 r.


Według szacunków Zarządu Emitenta i aktualnego portfela zamówień przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy na koniec czerwca 2019 roku będą kształtować się w następujący sposób:

Przychody netto ze sprzedaży – 63 mln zł
Zysk netto – 2,6 mln zł

Spółka będzie na bieżąco monitorowała wykonanie prognozy i będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozy w kolejnych okresach kwartalnych. W raportach okresowych - kwartalnych Zarząd będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania opublikowanej prognozy finansowej w świetle wyników zaprezentowanych w tych raportach zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4.1. pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 Podstawa prawna                                
 Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    


Data sporządzenia: 12-02-2018
Temat:  Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017/18

Zarząd ViDiS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ koryguje prognozę zysku netto i przychodów netto za rok obrotowy 2017/18, przedstawioną pierwotnie w raporcie ESPI nr 7/2017 z dn. 17 października 2017 roku , a następnie skorygowaną raportem ESPI nr 13/2017 z dn. 28 grudnia 2017 r.

Przed korektą:
- przewidywany zysk netto za rok obrotowy 2017/18 wynosi 2,2 mln zł
- prognozowane przychody netto ze sprzedaży wynoszą 55 mln zł.

Po korekcie:
- przewidywany zysk netto za rok obrotowy 2017/18 wynosi 3 mln zł
- prognozowane przychody netto ze sprzedaży wynoszą 57,5 mln zł.

Mając na uwadze podjętą uchwałę przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica" oraz weryfikacji bieżących danych finansowych oraz aktualnego portfela zamówień, władze Spółki zauważyły realną szansę dla ViDiS S.A. zwiększenia sprzedaży i osiągnięcia większego zysku.

"Aktywna tablica" to program stanowiący pomoc w wyposażeniu i doposażeniu szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pogłębianiem i wykorzystywaniem wiedzy na temat nowych technologii zarówno przez pedagogów jak i uczniów, na którego realizację w latach 2017 - 2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. Będzie on opłacany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

W związku z uruchomieniem i wdrożeniem rządowego programu, Spółka w analizowanym okresie przewiduje olbrzymi popyt na artykuły, gdyż towary, które można finansować w ramach programu, w 100% znajdują odzwierciedlenie w ofercie Spółki.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.Data sporządzenia: 28-10-2017
Temat: Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017/18

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") koryguje prognozę zysku netto i przychodów netto za rok obrotowy 2017/18, przedstawioną pierwotnie w raporcie ESPI nr 7/2017 z dn. 17 października 2017 roku.

Przed korektą:

  • prognozowany zysk netto za rok obrotowy 2017/18 wynosił 1,0 mln zł
  • przychody netto ze sprzedaży zostały zaprognozowane na poziomie 50,1 mln zł

Po korekcie:

  • przewidywany zysk netto za rok obrotowy 2017/18 wynosi 2,2 mln zł
  • prognozowane przychody netto ze sprzedaży wynoszą 55 mln zł.

Mając na uwadze podjętą uchwałę przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" oraz weryfikacji bieżących danych finansowych oraz aktualnego portfela zamówień, władze Spółki zauważyły realną szansę dla ViDiS S.A. zwiększenia sprzedaży i osiągnięcia większego zysku.

"Aktywna tablica" to program stanowiący pomoc w wyposażeniu i doposażeniu szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pogłębianiem i wykorzystywaniem wiedzy na temat nowych technologii zarówno przez pedagogów jak i uczniów, na którego realizację w latach 2017 - 2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. Będzie on opłacany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. Wkładu własnego samorządów. W ramach programu, w roku kalendarzowym 2017 przeznaczono 84 mln zł i planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne ponad 5.500 szkół.

W związku z uruchomieniem rządowego programu, Spółka w analizowanym okresie przewiduje olbrzymi popyt na artykuły w końcówce roku kalendarzowego, gdyż towary, które można finansować w ramach programu, w 100% znajdują odzwierciedlenie w ofercie Spółki.Data sporządzenia: 17-10-2017
Temat: Prognoza finansowa na rok obrotowy 2017/18

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. "Spółka", "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości prognozę finansową na bieżący rok obrotowy, tj. za okres od 1.07.2017 do 30.06.2018 r.

Według szacunków Zarządu Emitenta i aktualnego portfela zamówień przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy na koniec czerwca 2018 roku będą kształtować się w następujący sposób:

Przychody netto ze sprzedaży – 50,1 mln zł
Zysk netto – 1 mln zł

Spółka będzie na bieżąco monitorowała wykonanie prognozy i będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozy w kolejnych okresach kwartalnych. W raportach okresowych - kwartalnych Zarząd będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania opublikowanej prognozy finansowej w świetle wyników zaprezentowanych w tych raportach zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4.1. pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes ZarząduData sporządzenia: 06-06-2017
Temat: Porozumienie w sprawie przejęcia przez ViDiS S.A. kontroli w innej spółce

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż Emitent w ramach inwestycji i dalszego rozwoju struktur Spółki w dn. 6.06.2017 r. zawarł porozumienie z udziałowcami firmy specjalizującej się w sprzedaży i instalacji produktów audiowizualnych, przedmiotem którego jest planowane przejęcie przez Emitenta kontroli w tej spółce.

W celu realizacji przedmiotowego porozumienia Zarząd ViDiS S.A. planuje zwołać do końca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego porządek obrad będzie obejmował m.in. podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, które skierowane zostaną do udziałowców spółki, z którymi zostało zawarte porozumienie. Będą to akcje imienne, w zamian za które aportem wniesione zostaną do ViDiS S.A. udziały tej spółki.

Jednocześnie władze Emitenta podkreślają, iż o nowej emisji akcji oraz realizacji zamierzonej strategii decyzję ostatecznie podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes ZarząduData sporządzenia: 02-06-2017
Temat: Podpisanie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 02.06.2017 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę o kredyt obrotowy oraz aneks do umowy kredytowej z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Na mocy aneksu do umowy kredytowej:
a) przedłużono ważność limitu kredytowego w rachunku bieżącym w wysokości 2,2 mln PLN do 3 czerwca 2019 r.

Na mocy umowy o kredyt obrotowy:
a) udzielono kredytu obrotowego w wysokości 1 mln zł wraz ze spłatą do dnia 30.03.2018 r.

Umowa kredytowa oraz aneks do umowy nie zawierają innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes ZarząduData sporządzenia: 28-03-2017
Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28.03.2017 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Na mocy niniejszego aneksu utrzymano limit kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln PLN na kolejny rok

Umowa kredytowa zawarta została na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy, w tym zapisy dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
Data sporządzenia: 10-11-2016
Temat: ViDiS S.A. - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2016/17

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę finansową na bieżący rok obrotowy, tj. za okres od 1.07.2016 do 30.06.2017 r.

Według szacunków Zarządu Emitenta i aktualnego portfela zamówień przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy na koniec czerwca 2017 roku będą kształtować się w następujący sposób:

Przychody netto ze sprzedaży - 40,7 mln zł;
Zysk netto - 0,8 mln zł.

Spółka będzie na bieżąco monitorowała wykonanie prognozy i będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozy w kolejnych okresach kwartalnych. W raportach okresowych - kwartalnych Zarząd będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania opublikowanej prognozy finansowej w świetle wyników zaprezentowanych w tych raportach (zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4.1. pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect").

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes Zarządu

Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości: 2016-11-10 godz. 19:10

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
10-11-2016     Bartosz Palusko     Prezes ZarząduData sporządzenia: 13-10-2016
Temat: ViDiS S.A. - Informacja poufna - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka na podstawie umowy z dnia 13.10.2016 roku nabyła 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji własnych na okaziciela. Nabycie akcji nastąpiło od spółki Galene sp. z o.o. za cenę 3.491.702,37 zł tj. 2.61 zł za jedną akcję. Akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Galene sp. z o.o.

Podstawę do nabycia akcji stanowiły:
- uchwała nr 5 NWZ ViDiS S.A. z dnia 13.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. - spółki Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę;
- uchwała nr 6 NWZ ViDiS S.A. z dnia 13.10.2016 sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pełnomocnictwa do zawarcia przez Spółkę ViDiS S.A. z Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy nabycia akcji w celu umorzenia.

Nabycie akcji własnych nastąpiło w drodze czynności cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym.
W wyniku nabycia akcji, Vidis obecnie posiada 1.337.817 szt. akcji własnych stanowiących 43,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1.337.817 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 43,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes Zarządu

Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości: 2016-10-13 godz. 14:36

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
13-10-2016     Bartosz Palusko     Prezes ZarząduData sporządzenia: 10-10-2016
Temat: ViDiS S.A. - Informacja poufna - Podpisanie umów kredytowych

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10.10.2016 roku Spółka otrzymała podpisane przez drugą stronę tj. Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowy kredytowe na łączną kwotę 3.500.000,00 zł.

Umowy zawarte zostały w dn. 7 października 2016 r. na okres do 30 października 2020 r.(termin spłaty kredytów). Środki pozyskane z tych kredytów przeznaczone zostaną na finansowanie zakupu akcji własnych celem umorzenia i będą wypłacone w trzech transzach :

I transza - 2.000.000,00 zł - o okresie wykorzystania do 31.10.2016 r.
II transza - 1.000.000,00 zł - o okresie wykorzystania od 16.10.2017 r. do 30.10.2017 r.
III transza - 500.000,00 zł - o okresie wykorzystania do 31.10.2018 r.

Umowy kredytowe zawarte zostały na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy, w tym zapisy dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Niniejsze umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes Zarządu

Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości: 2016-10-10 godz. 16:02

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
10-10-2016     Bartosz Palusko     Prezes Zarządu


Temat: ViDiS S.A. - Informacja poufna - otrzymanie oferty sprzedaży akcji ViDiS S.A. oraz wyrażenie woli przystąpienia przez Spółkę do negocjacji w sprawie skupu akcji własnych

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki ViDiS S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 września 2016 roku otrzymał od Inwestora będącego Spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Polsce ofertę sprzedaży akcji ViDiS S.A. Oferent oświadcza i zapewnia, że najpóźniej do 12 października 2016 r., będzie właścicielem 1.337.817 akcji na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę ViDiS S.A., zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLVIDIS00014 nie posiadających formy dokumentu, stanowiących 43,54% kapitału zakładowego ViDiS S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W ramach oferty, Oferent deklaruje wolę sprzedaży akcji na następujących zasadach:

Oferent dokona sprzedaży na rzecz Nabywcy - ViDiS S.A. łącznie 1.337.817 szt. akcji, a Nabywca dokona nabycia akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Nabywcy;

Zawarcie umowy sprzedaży akcji nastąpi niezwłocznie po nabyciu akcji przez Oferenta i uzyskaniu przez Strony niezbędnych zgód na dokonanie transakcje, nie później jednak niż do 31 grudnia 2016 r.;

Sprzedaż nastąpi za wynagrodzeniem równym 2,61 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję;

Wynagrodzenie, jakie Nabywca uiści za wszystkie nabywane akcje, stanowi: iloczyn liczby nabywanych akcji oraz ceny jednej akcji i wynosi 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote trzydzieści siedem groszy);

Wynagrodzenie zostanie uiszczone przez Nabywcę w terminie uzgodnionym przez Strony;

Przeniesienie własności i posiadania akcji nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w ten sposób, iż Oferent złoży zlecenie przeniesienia akcji z rachunku Oferenta, na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla Nabywcy, ze skutkiem na dzień zapisania akcji na rachunku Nabywcy.

Oferent składając ofertę wskazał na przyczyny jej złożenia: oferta została złożona ViDiS S.A. w pierwszej kolejności ze względu na dotychczasową współpracę, dobro Spółki i w celu umożliwienia ViDiS S.A. zapobieżenia sytuacji, w której dojdzie do utraty kontroli większości głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wpłynie na spójność działań, sprawne podejmowanie decyzji oraz realizację założonych i wyznaczonych celów.

Oferent wskazał, że w przypadku niedojścia do skutku sprzedaży akcji na rzecz Nabywcy stosownie do postanowień złożonej oferty, Oferent zaoferuje akcje innym podmiotom.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski- Członek Zarządu

Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości: 2016-09-15 godz. 18:35